News

[COMPETITION] 중원종합휴양레저타운 조성사업 민간사업자 공모 우선협상대상자 선정!!

등록일
2021-02-16
조회수
1,932

중원종합휴양레저타운 조성사업 민간사업자 공모  

우선협상대상자 선정!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 대지위치    충청북도 충주시 살미면 문화리(재오개) 및 목벌동 일원
- 면         적    2,515,530㎡
- 개발규모    67,810㎡
- 도입시설    숙박시설,상업시설,휴양문화시설,운동오락시설,편익시설 등

 

- 참여인원 
  TL                김유나
  TEAM        김수영2, 김민수3, 곽무룡, 한영균, 유호정
  CR               안성우

맨 위로 이동